Yakovlev Yak 3

F-AZLY

Yakovlev Yak 11

F-AZJB

Yakovlev Yak 42

RA-42411 RA-42330 RA-42415

Yakovlev Yak 55

RA-3221K

Yeoman Light Aircraft Dynamic

G-EECC